La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major participa en la 10a Jornada d'Auditoria del Sector Públic al Col·legi de Censors Jurats de ComptesBarcelona, 25 d’abril de 2019

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha inaugurat avui la 10a Jornada d’Auditoria del Sector Públic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes, dedicada enguany als “Nous reptes de transparència en el sector públic”.

La jornada ha comptat amb l’assistència del síndic Miquel Salazar i de personal d’auditoria de la Sindicatura, així com també professionals de l’auditoria pública i privada i interventors d’Administració local.

Amat ha obert la jornada aquest matí, amb una crida a reforçar el control de la gestió pública atès que els objectius de millora estan “vius” deu anys després que el Col·legi organitzés la primera jornada. En la inauguració han intervingut també Carles Basaganya, director de la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes, i Antoni Gómez, president del Col·legi de Censors.

El programa ha inclòs una conferència d’Antoni Castells, exconseller i catedràtic d’Hisenda Pública, i tres sessions de debat sobre assumptes d’actualitat de l’àmbit de l’auditoria del sector públic.

El director del gabinet tècnic de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Antonio Minguillón, ha presentat una ponència sobre les Normes Internacionals d’Auditoria del sector públic (NIA-ES-SP), que està ultimant la Intervenció General de l’Estat.

La Interventora General de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, Maria Petra Sáiz, ha fet una intervenció sobre els principals requeriments d’informació no financera continguts en la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i en la Llei 22/2018, del 6 de novembre, d’inspecció general de serveis i del sistema d’alertes per a la prevenció de males pràctiques a l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

La tercera i última sessió ha estat un debat sobre els reptes de l’administració pública, en el qual han participat el president de la Cambra de Comptes d’Andalusia, Antonio López,  la cap de l’Àrea de Relacions Institucionals, Visibilitat i Participació de l’Oficina Antifrau, Lourdes Parramon, i el síndic major de la Sindicatura de Comptes.

López ha defensat que els informes dels òrgans de control extern tinguin un grau de “vinculació raonable” per a les entitats fiscalitzades com a via per fer un seguiment del compliment de les observacions i recomanacions emeses per les institucions fiscalitzadores.

Amat, per la seva banda, s’ha mostrat partidari d’”ordenar” el cos normatiu relacionat amb la transparència per tal de garantir el seu compliment efectiu i per evitar un efecte indesitjat. “Si no pot arribar un punt en què els arbres no ens deixin veure el bosc”, ha dit.

El programa ha comptat també amb una presentació sobre el Reglament de control intern, a càrrec de Pere Ruiz, president de la Comissió del Sector Públic de l’Institut de Censors Jurats de Comptes d’Espanya, i de Baldomero Rovira, interventor de l’Ajuntament de Reus i membre del Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019