La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura aixeca la suspensió dels terminis per presentar al·legacions als seus projectes d'informe a partir del 2 de junyBarcelona, 29 de maig de 2020

La Sindicatura de Comptes ha acordat aixecar la suspensió dels terminis per a la presentació d’al·legacions als seus projectes d’informe a partir del dia 2 de juny, deixant sense efecte l'acordada el passat 17 de març arran de la declaració de l’estat d’alarma pel Govern de l’Estat.

L’acord del Ple, adoptat en sessió extraordinària el 26 de maig, estableix que a partir del dia 2 de juny, amb comunicació prèvia a les entitats fiscalitzades, es torni a iniciar el còmput del termini per presentar al·legacions als projectes d’informe aprovats pel Ple i tramesos abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.

El Ple ha acordat també que a partir del dia 2 de juny els projectes d’informe aprovats pel Ple i en què no es va obrir període d’al·legacions en virtut de la suspensió del terminis, es trametin ara a les entitats fiscalitzades perquè puguin disposar del termini que estableix la normativa per presentar les seves al·legacions, de deu dies hàbils prorrogables deu dies més.

La mesura està motivada pel nou context normatiu definit pel Reial decret 537/2020, del 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma per un nou període de quinze dies. Aquest decret estableix que, amb efectes de l’1 de juny del 2020, el còmput dels terminis administratius que s’haguessin suspès es reprendrà o es reiniciarà, segons correspongui.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 17/2020

Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Exercici 2017

Informe 16/2020

Consell Comarcal de la Garrotxa. Exercici 2017

Informe 15/2020

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2018

Informe 14/2020

Consorci Centre de Recerca Matemàtica. Exercici 2017

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017