La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El president del Parlament, Roger Torrent, rep els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes

El síndic major destaca que la Sindicatura treballa amb el Govern i altres òrgans de control en una "estratègia catalana de la contractació"

Barcelona, 1 de març de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, l’òrgan fiscalitzador extern del sector públic de Catalunya, han estat rebuts aquest matí pel president del Parlament.

Roger Torrent ha rebut els síndics de comptes passades les 10 h del matí al despatx d’audiències de la cambra, on han mantingut una reunió de prop d’una hora en la qual han abordat els principals temes que estan a l’agenda de la institució de control.

El síndic major, Jaume Amat, ha aprofitat per lliurar en mà al president del Parlament l’informe sobre el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2016, que la Sindicatura va trametre a la cambra fa un mes, el dia 29 de gener, i que ja està en fase de tramitació a la Comissió de la Sindicatura.

A la sortida de la reunió, Amat ha explicat que la trobada forma part de les relacions que manté la Sindicatura amb el Parlament de Catalunya, del qual depèn orgànicament. Els síndics han informat a Torrent dels treballs de fiscalització inclosos en el programa d’activitats de la Sindicatura per aquest any.

Entre altre temes, han abordat la fiscalització de la contractació pública, a partir del nou marc normatiu establert per la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, que va entrar en vigor recentment. El síndic major ha avançat que la Sindicatura s’ha posat al servei del vicepresident i conseller d’Economia de la Generalitat per treballar en una “estratègia catalana de la contractació”, aflorant els problemes i proposant millores en aquest àmbit. Aquesta tasca recauria en un “òrgan col·legiat” del qual formarien part les diverses institucions que tenen encomanades funcions de control, entre les quals el síndic de greuges, l’Oficina Antifrau, l’Autoritat Catalana de la Competència, la Intervenció de la Generalitat i la mateixa Sindicatura.

Un altre dels temes que han tractat és la fiscalització de les administracions locals, on la Sindicatura fa una tasca de seguiment amb els ens locals per incrementar el nivell de retiment dels comptes. En aquest sentit, Amat ha destacat una iniciativa de la Diputació de Girona per ajudar els ajuntaments en les tasques de comptabilitat.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019