La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura compareix al Parlament per presentar els informes sobre l'Hospital del Mar, l'ICF i les eleccions de l'any 2017Barcelona, 14 de febrer de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit a les 10:00 hores per tramitar els informes següents:

•    Informe 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, exercicis 2012-2015.

•    Informe 23/2018, relatiu al sistema de governança de l’Institut Català de Finances, exercicis 2011-2016.

•    Informe 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.

L’informe sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals d’aquesta entitat, participada per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona i amb seu a l’Hospital del Mar. El treball abasta els exercicis 2012-2015.

L’informe sobre l’ICF té per objecte analitzar el sistema de governança de l’entitat, entès com el conjunt de principis i normes que regulen el disseny, la integració i el funcionament d’una organització, i avaluar si l’entitat ha adaptat els seus processos de presa de decisions i els mecanismes de control als implantats per una entitat de crèdit.

El tercer dels informes que seran presentats i debatuts per la Comissió és el relatiu a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. Aquest treball està adreçat a revisar la regularitat de les comptabilitats elec¬to¬rals presentades per les formacions polítiques que van concórrer a les eleccions del 21 de desembre del 2017 i que van obtenir representació al Parlament de Catalunya. D’acord amb la llei, i en cas que s’apreciïn irregularitats, la Sindicatura pot proposar la no adjudicació o la reducció de la subvenció electoral.

Els tres informes han estat presentats davant la Comissió pel síndic major, Jaume Amat, qui al Ple de la Sindicatura té atribuïda la direcció dels departaments sectorials C i G.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019