La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura compareix al Parlament per presentar els informes sobre l'Hospital del Mar, l'ICF i les eleccions de l'any 2017Barcelona, 14 de febrer de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit a les 10:00 hores per tramitar els informes següents:

•    Informe 22/2018, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, exercicis 2012-2015.

•    Informe 23/2018, relatiu al sistema de governança de l’Institut Català de Finances, exercicis 2011-2016.

•    Informe 27/2018, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.

L’informe sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals d’aquesta entitat, participada per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona i amb seu a l’Hospital del Mar. El treball abasta els exercicis 2012-2015.

L’informe sobre l’ICF té per objecte analitzar el sistema de governança de l’entitat, entès com el conjunt de principis i normes que regulen el disseny, la integració i el funcionament d’una organització, i avaluar si l’entitat ha adaptat els seus processos de presa de decisions i els mecanismes de control als implantats per una entitat de crèdit.

El tercer dels informes que seran presentats i debatuts per la Comissió és el relatiu a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017. Aquest treball està adreçat a revisar la regularitat de les comptabilitats elec¬to¬rals presentades per les formacions polítiques que van concórrer a les eleccions del 21 de desembre del 2017 i que van obtenir representació al Parlament de Catalunya. D’acord amb la llei, i en cas que s’apreciïn irregularitats, la Sindicatura pot proposar la no adjudicació o la reducció de la subvenció electoral.

Els tres informes han estat presentats davant la Comissió pel síndic major, Jaume Amat, qui al Ple de la Sindicatura té atribuïda la direcció dels departaments sectorials C i G.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017