La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar dos informesBarcelona, 14 de març de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar dos informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit a les 10:00 hores per tramitar els informes següents:

•   Informe 25/2018, relatiu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, exercici 2016.

•   Informe 28/2018, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, producció de programes, exercici 2016.

L’informe relatiu a les subvencions de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) ha estat presentat davant la Comissió pel síndic major, Jaume Amat. El treball inclou la fiscalització de les convocatòries de subvencions realitzades per la DGAIA, de les prestacions i les subvencions atorgades l’exercici 2016 i del compliment de les obligacions pels beneficiaris dels ajuts.

L’informe sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té per objecte analitzar les despeses imputades a la producció de programes de l’ens públic que gestiona TV3 i Catalunya Ràdio. Les conclusions del treball han estat exposades davant la Comissió pel síndic Jordi Pons.

En acabar la presentació dels informes, la Comissió ha continuat amb la votació de les propostes de resolució relatives als informes tramitats en les dues darreres sessions de la Comissió de la Sindicatura.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019