La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura compareix davant la Comissió del Parlament per presentar tres informesBarcelona, 15 de novembre de 2018

La Sindicatura de Comptes ha presentat avui al Parlament tres informes de fiscalització, relatius al Departament d’Agricultura, a la Fundació del Gran Teatre del Liceu i a l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Els síndics han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes, que s'ha reunit a les 10:00 hores, per exposar les conclusions més rellevants dels informes següents:

•    Informe 26/2017, sobre els capítols 4 i 7 de despeses del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesa, Alimentació i Medi Natural, exercici 2014.

•    Informe 2/2018, sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu, exercici finalitzat el 31 d’agost del 2015.

•    Informe 5/2018, sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya, exercici 2015.

L’informe sobre el Departament d’Agricultura és una fiscalització de la despesa registrada en els capítols 4 i 7 del pressupost, transferències corrents i de capital. Les observacions més rellevants del treball realitzat les ha exposat davant la Comissió la síndica Emma Balseiro, titular del departament sectorial A de la Sindicatura i ponent de l’informe.

El treball sobre la Fundació del Gran Teatre del Liceu és una fiscalització limitada a l’anàlisi del Compte de pèrdues i guanys i a la gestió de l’activitat duta a terme per l’entitat operística. La presentació de l’informe ha anat a càrrec del síndic ponent, Jordi Pons, qui dirigeix el departament sectorial D de la Sindicatura.

A l’últim, l’informe relatiu a l’OAC l'ha presentat davant la Comissió el síndic major, Jaume Amat. El treball és una fiscalització limitada de l’OAC, incloent la revisió de l’informe de tancament econòmic i pressupostari i del compliment de la legalitat en l’exercici 2015.

En acabar la presentació i el debat dels tres informes, ha comparegut davant la Comissió el director de l’OAC, Miguel Ángel Gimeno, per explicar la posició de l’organisme en relació amb les observacions de l’informe 5/2018 de la Sindicatura de Comptes. Gimeno ha fet una exposició inicial explicant les gestions fetes per l'entitat que dirigeix per resoldres les irregularitats detectades per la Sindicatura i ha conestat les qüestions plantejades pels grups parlamentaris de Ciutadans, PSC, Catalunya-En Comù Podem, PP, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya.

 

La Comissió havia sol·licitat també la compareixença de qui era director de l’Oficina en l’exercici objecte de fiscalització, el magistrat Daniel de Alfonso, qui ha excusat la seva absència emparant-se en la Llei Orgànica del Poder Judicial.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2019

Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014

Informe 4/2019

Institut Català de la Salut. Exercici 2015

Informe 3/2019

Consell Català de l'Esport. Exercici 2016

Informe 2/2019

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017

Informe 1/2019

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercicis 2015 i 2016