La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura compareix davant la Comissió del Parlament per presentar cinc informes de fiscalitzacióBarcelona, 16 de juliol de 2018

Els síndics han comparegut aquesta tarda davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització.

La Comissió ha començat a les 15:00 hores, a la sala de grups del Parlament, amb un total de quinze punts a l’ordre del dia, dels quals una desena corresponen a la votació de les propostes de resolució subsegüents als informes tramitats en la darrera sessió de la Comissió i a la votació de propostes de compareixença dels responsables de l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb l’informe 5/2018, de la Sindicatura de Comptes.

D’acord amb l’ordre del dia, la Comissió ha tramitat els informes de fiscalització següents:

Informe 21/2017, sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, exercicis 2012 i 2013.

• Informe 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, exercicis 2014 i 2015.

Informe 16/2017, sobre l’Institut Català d’Oncologia, exercicis 2011-2014.

Informe 18/2017, sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, exercicis 2011-2014.

Informe 17/2017, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2015.

El síndic Miquel Salazar ha presentat els informes sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i sobre Infraestructures Ferroviàries de Catalunya.

El síndic major, Jaume Amat, ha exposat les conclusions principals de la fiscalització sobre l’Institut Català d’Oncologia i de l’informe sobre el Compte general de la Generalitat corresponent a l’exercici 2015.

L’informe sobre el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades 112 Catalunya, entitat adscrita al Departament d’Interior, l'ha presentat davant la Comissió la síndica Emma Balseiro.

La Comissió de la Sindicatura ha fet la votació de les propostes de resolució dels informes 5/2017, 6/2017, 8/2017, 9/2017 i 10/2017, que els síndics van presentar a la Comissió en la sessió del dia 14 de juny.

 

Els diputats han votat també les sol·licituds dels grups d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i Catalunya-En Comú Podem per demanar la compareixença  de l’exdirector i el director l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb l’informe 5/2018 de la Sindicatura de Comptes.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2019

Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2016

Informe 5/2019

Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014

Informe 4/2019

Institut Català de la Salut. Exercici 2015

Informe 3/2019

Consell Català de l'Esport. Exercici 2016

Informe 2/2019

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017