La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen al Parlament per presentar cinc informes de fiscalitzacióBarcelona, 17 de gener de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit a les 10:00 hores per tramitar els informes següents:

Informe 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010-2016.

Informe 18/2018, relatiu a la gestió dels actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, exercici 2011-2014.

•  Informe 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, exercici 2015.

•   Informe 20/2018, relatiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, exercici 2016.

•   Informe 21/2018, relatiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, exercici 2016.

L'informe sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya és una anàlisi dels processos d'extinció de les entitats dependents de l'Administració de la Generalitat durant el període 2010-2016 i la consegüent reestructuració del seu sector públic, fonamentalment motivada per la crisi econòmica. El treball l'ha presentat en comissió el síndic major, Jaume Amat.

Els informes 18/2018 i 19/2918 els ha exposat davant la Comissió la síndica ponent, Emma Balseiro. L'informe 18/2018 té per objecte fiscalitzar la gestió dels actius immobiliaris de la Generalitat, duta a terme per la Direcció General del Patrimoni. L'informe 19/2018 és una fiscalització de la naturalesa i la comptabilització de la despesa de personal registrada en la Liquidació del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals de l'exercici 2015, que inclou la revisió del compliment de la legislació aplicable a les retribucions de personal.

Els informes sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'entitat encarregada de gestionar els mitjans de comunicació de titularitat pública, els ha presentat el síndic ponent, Jordi Pons. Les auditories fan referència a les despeses de personal de la CCMA i de la CCMA, SA. La CCMA és l'ens públic que gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat, i la CCMA, SA és l'empresa que engloba TV3 i l'extinta Catalunya Ràdio.

En absència del president, la Comissió ha estat presidida avui pel vicepresident, Francesc Viaplana.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017