La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen al Parlament per presentar cinc informes de fiscalitzacióBarcelona, 17 de gener de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit a les 10:00 hores per tramitar els informes següents:

Informe 17/2018, sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya, exercicis 2010-2016.

Informe 18/2018, relatiu a la gestió dels actius immobiliaris de la Generalitat de Catalunya, exercici 2011-2014.

•  Informe 19/2018, sobre les despeses de personal del Departament de Governació i Relacions Institucionals, exercici 2015.

•   Informe 20/2018, relatiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, exercici 2016.

•   Informe 21/2018, relatiu a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de personal, exercici 2016.

L'informe sobre la reestructuració del sector públic de la Generalitat de Catalunya és una anàlisi dels processos d'extinció de les entitats dependents de l'Administració de la Generalitat durant el període 2010-2016 i la consegüent reestructuració del seu sector públic, fonamentalment motivada per la crisi econòmica. El treball l'ha presentat en comissió el síndic major, Jaume Amat.

Els informes 18/2018 i 19/2918 els ha exposat davant la Comissió la síndica ponent, Emma Balseiro. L'informe 18/2018 té per objecte fiscalitzar la gestió dels actius immobiliaris de la Generalitat, duta a terme per la Direcció General del Patrimoni. L'informe 19/2018 és una fiscalització de la naturalesa i la comptabilització de la despesa de personal registrada en la Liquidació del pressupost del Departament de Governació i Relacions Institucionals de l'exercici 2015, que inclou la revisió del compliment de la legislació aplicable a les retribucions de personal.

Els informes sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l'entitat encarregada de gestionar els mitjans de comunicació de titularitat pública, els ha presentat el síndic ponent, Jordi Pons. Les auditories fan referència a les despeses de personal de la CCMA i de la CCMA, SA. La CCMA és l'ens públic que gestiona els mitjans de comunicació audiovisual de la Generalitat, i la CCMA, SA és l'empresa que engloba TV3 i l'extinta Catalunya Ràdio.

En absència del president, la Comissió ha estat presidida avui pel vicepresident, Francesc Viaplana.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017