La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen al Parlament per presentar els informes relatius a l'ICS i a Infraestructures.catBarcelona, 19 de setembre de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar dos informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit aquest matí a les 10 h amb l'ordre del dia següent:

  • Informe 4/2019, sobre l'Institut Català de la Salut (ICS), exercici 2015.
  • Informe 5/2019, relatiu a Infraestructures.cat, exercicis 2012, 2013 i 2014.

L'informe sobre l'ICS és una fiscalització limitada que ha inclòs la revisió de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 i el compliment de la legalitat aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de personal. L'ICS, creat el 1983 com a entitat gestora dels serveis sanitaris propis de la Generalitat i dels transferits per la Seguretat Social, presta serveis sanitaris a sis milions de persones en tot el territori de Catalunya i du a terme la seva activitat en vuit hospitals. Les conclusions d'aquest treball les ha presentat davant la Comissió el síndic major, Jaume Amat.

L'informe sobre Infraestructures.cat és una fiscalització de regularitat, per tant financera i de compliment legal, dels comptes anuals d'aquesta empresa pública que gestiona l'obra pública de la Generalitat. La revisió abasta els exercicis 2012, 2013 i 2014. Per a presentar l'informe als diputats ha intervingut el síndic Miquel Salazar, ponent del treball.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018