La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen al Parlament per presentar els informes relatius a l'ICS i a Infraestructures.catBarcelona, 19 de setembre de 2019

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar dos informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit aquest matí a les 10 h amb l'ordre del dia següent:

  • Informe 4/2019, sobre l'Institut Català de la Salut (ICS), exercici 2015.
  • Informe 5/2019, relatiu a Infraestructures.cat, exercicis 2012, 2013 i 2014.

L'informe sobre l'ICS és una fiscalització limitada que ha inclòs la revisió de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 i el compliment de la legalitat aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de personal. L'ICS, creat el 1983 com a entitat gestora dels serveis sanitaris propis de la Generalitat i dels transferits per la Seguretat Social, presta serveis sanitaris a sis milions de persones en tot el territori de Catalunya i du a terme la seva activitat en vuit hospitals. Les conclusions d'aquest treball les ha presentat davant la Comissió el síndic major, Jaume Amat.

L'informe sobre Infraestructures.cat és una fiscalització de regularitat, per tant financera i de compliment legal, dels comptes anuals d'aquesta empresa pública que gestiona l'obra pública de la Generalitat. La revisió abasta els exercicis 2012, 2013 i 2014. Per a presentar l'informe als diputats ha intervingut el síndic Miquel Salazar, ponent del treball.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019