La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics s'acomiaden de la Comissió agraint la tasca dels diputats en benefici de la millora del sector públicBarcelona, 20 de gener de 2022

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament, en format virtual. Els cinc síndics han aprofitat les seves intervencions per acomiadar-se dels diputats i agrair la tasca d’aquesta comissió parlamentària en benefici de la millora del funcionament del sector públic català.

El Ple de la Sindicatura compta actualment amb cinc dels set membres que el formen d’acord amb la Llei 18/2010, reguladora de l’òrgan fiscalitzador, i tots cinc es troben en funcions a l’espera que el Parlament aprovi la renovació del Ple. Els síndics Jaume Amat i Jordi Pons han complert dos mandats com a membres de la Sindicatura, des de l’any 2007 fins avui; els síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Emma Balseiro exerceixen aquesta funció des de l’any 2011, i Miquel Salazar es va incorporar a la institució l’any 2013. El càrrec de síndic major l’exerceix Jaume Amat des de l’any 2011.

Els síndics han intervingut avui per presentar l’informe 12/2021, relatiu a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, exercici 2019; l’informe 14/2021 sobre l’Institut Català Internacional per la Pau, exercici 2019; l’informe 15/2021, relatiu a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, exercici 2017; l’informe 20/2021, relatiu a l’Institut Català d’Energia, exercici 2018, i l’informe 21/2021, sobre el Compte general de les corporacions locals, exercici 2019.

Els cinc informes han estat presentats pels respectius síndics ponents de les fiscalitzacions en el Ple de la Sindicatura, per aquest ordre: Jordi Pons, Jaume Amat, Emma Balseiro, Miquels Salazar i Joan-Ignasi Puigdollers.

El síndic Jordi Pons ha agraït el “suport i l’extrema amabilitat” trobada en els successius diputats que han format part de la Comissió de la Sindicatura de Comptes, demostrats al llarg de les “80 compareixences” en què ha participat com a membre de l’òrgan fiscalitzador.

El síndic major, Jaume Amat, ha agraït també la tasca i la contribució dels diputats a facilitar la feina encomanada a la Sindicatura de Comptes, que no és altra que “la millora de la gestió i dels resultats del sector públic, millorant tot allò que no funciona i també identificant les il·legalitats i fent recomanacions de millora”.

La síndica Emma Balseiro s’ha sumat al reconeixement de la tasca de la Comissió i ha subratllat que la feina de la Sindicatura de Comptes “va molt més enllà” de la d’una empresa d’auditoria, atès que en els seus informes fa auditoria comptable i financera però també auditoria de compliment de la legalitat en àmbits com el de personal, la transparència o l’estabilitat pressupostària, entre altres.

El síndic Miquel Salazar ha volgut posar en valor la “unanimitat” amb què s’aproven els informes de la Sindicatura, símptoma, segons ha dit, “d’un debat molt exigent en el Ple” orientat a la “formació d’una voluntat comuna pròpia d’una institució col·legiada com aquesta”.

A l’últim, el síndic Joan-Ignasi Puigdollers ha reiterat l’agraïment a la Comissió i als professionals de la Sindicatura en la presentació de l’informe sobre el Compte general de les corporacions locals de l’exercici 2019, després de recordar que ha estat el responsable de presentar els darrers deu informes sobre el Compte general dels ens locals com a síndic titular del sector públic local.

 


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2022

Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya. Exercici 2019

Informe 4/2022

Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2021

Informe 3/2022

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Exercici 2017

Informe 2/2022

Fundació Centre de Regulació Genòmica. Exercici 2019

Informe 1/2022

Anàlisi comparativa dels serveis prestats pels equips d'atenció primària. Exercici 2018