La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar cinc informesBarcelona, 29 de novembre de 2018

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut avui davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar cinc informes de fiscalització.

La Comissió s'ha reunit a les 10:00 hores per acollir la presentació i debat dels informes següents:

•   Informe 7/2018, sobre les subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, exercicis 2015 i 2016.

•    Informe 9/2018, relatiu a l’Agència de Residus de Catalunya, exercici 2015.

•    Informe 11/2018, sobre les places vinculades docents i assistencials de les universitats públiques de Catalunya, curs 2015-2016.

•   Informe 14/2018, relatiu al Laboratori de Referència de Catalunya, exercici 2016.

•    Informe 16/2018, sobre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, exercici 2016.

Per presentar els informes 7/2018, 11/2018 i 16/2018 ha intervingut el síndic Jordi Pons i Novell, ponent dels tres informes i titular del departament sectorial D de la Sindicatura.

L’informe sobre l’Agència de Residus de Catalunya l'ha presentat el síndic Miquel Salazar, titular del departament B, que fiscalitza els departaments del sector productiu de la Generalitat.

L’informe sobre el Laboratori de Referència de Catalunya ha estat exposat pel síndic major, Jaume Amat, qui al Ple de la Sindicatura té atribuïda la direcció dels departaments C i G. Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2019

Ajuntament de Badia del Vallès. Compte general, exercici 2016

Informe 5/2019

Infraestructures.cat. Exercicis 2012, 2013 i 2014

Informe 4/2019

Institut Català de la Salut. Exercici 2015

Informe 3/2019

Consell Català de l'Esport. Exercici 2016

Informe 2/2019

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2016 i 2017