La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar assisteixen a la reunió de la Comissió de coordinació local del Tribunal de Comptes i els OCEXBarcelona, 19 de novembre de 2019

La reunió de la Comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX) en l’àmbit local, que ha tingut lloc a Madrid el dia 18 de novembre, ha comptat amb la participació dels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar, que en el Ple de la Sindicatura tenen atribuïda la fiscalització de les corporacions locals.

El conseller de corporacions locals del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentat als OCEX la modificació de les instruccions del Tribunal relatives al retiment de comptes dels ens locals que incorporen les novetats introduïdes pel Reial Decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. Les noves instruccions, segons el Tribunal, permetran disposar de més i major informació sobre l’exercici del control intern i sobre els resultats de la tasca dels interventors locals.

Els responsables de l’àmbit local del Tribunal i dels OCEX han intercanviat informació sobre les fiscalitzacions que estan portant a terme i sobre les que tenen previst incloure en els programes de treball de les respectives institucions per a l’exercici 2020. En el cas de la Sindicatura de Comptes, el programa anual d’activitats ha de ser aprovat pel Ple de la institució i tramès al Parlament de Catalunya abans de l’1 de desembre.

Després s’ha reunit la comissió de la plataforma de retiment de comptes de les entitats locals, que és l’eina del Tribunal de Comptes i els OCEX per a la recepció dels comptes generals dels ens locals de tot l’Estat. La Sindicatura assisteix a aquesta reunió, malgrat que compta amb la seva pròpia plataforma, atès que té signat un conveni de col·laboració amb el Tribunal de Comptes per compartir la informació.

 


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016