La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar assisteixen a la reunió de la Comissió de coordinació local del Tribunal de Comptes i els OCEXBarcelona, 19 de novembre de 2019

La reunió de la Comissió de coordinació del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern autonòmics (OCEX) en l’àmbit local, que ha tingut lloc a Madrid el dia 18 de novembre, ha comptat amb la participació dels síndics Joan-Ignasi Puigdollers i Miquel Salazar, que en el Ple de la Sindicatura tenen atribuïda la fiscalització de les corporacions locals.

El conseller de corporacions locals del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentat als OCEX la modificació de les instruccions del Tribunal relatives al retiment de comptes dels ens locals que incorporen les novetats introduïdes pel Reial Decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. Les noves instruccions, segons el Tribunal, permetran disposar de més i major informació sobre l’exercici del control intern i sobre els resultats de la tasca dels interventors locals.

Els responsables de l’àmbit local del Tribunal i dels OCEX han intercanviat informació sobre les fiscalitzacions que estan portant a terme i sobre les que tenen previst incloure en els programes de treball de les respectives institucions per a l’exercici 2020. En el cas de la Sindicatura de Comptes, el programa anual d’activitats ha de ser aprovat pel Ple de la institució i tramès al Parlament de Catalunya abans de l’1 de desembre.

Després s’ha reunit la comissió de la plataforma de retiment de comptes de les entitats locals, que és l’eina del Tribunal de Comptes i els OCEX per a la recepció dels comptes generals dels ens locals de tot l’Estat. La Sindicatura assisteix a aquesta reunió, malgrat que compta amb la seva pròpia plataforma, atès que té signat un conveni de col·laboració amb el Tribunal de Comptes per compartir la informació.

 


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018