La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura participa en la Comissió de coordinació de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els OCEX

La síndica Emma Balseiro assisteix a la reunió a Santiago de Compostel·la

Santiago de Compostel·la, 18 de novembre de 2019

La síndica Emma Balseiro ha assistit a la reunió de la Comissió de coordinació de comunitats autònomes del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) que va tenir lloc el dia 14 de novembre a Santiago de Compostel·la, a la seu del Consell de Comptes de Galícia.

La reunió va ser presidida pel conseller del departament de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes, Ángel Algarra, i va comptar amb la participació del president del Consell de Comptes de Galícia, José Antonio Redondo, com a amfitrió, i dels presidents o membres dels òrgans de control de Navarra, Catalunya, Comunitat Valenciana, País Basc, Andalusia, Canàries, Comunitat de Madrid, Castella i Lleó, Astúries i Aragó.

Els membres de la Comissió van posar en comú els informes de fiscalització que estan duent a terme les respectives institucions, entre els quals el treball sobre la reestructuració del sector públic autonòmic que han fet alguns òrgans de control extern.

També han abordat assumptes d’interès comú relacionats amb l’activitat de les institucions de control.


 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016