La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura participa en la reunió de la comissió de coordinació de corporacions locals del Tribunal de Comptes i els OCEX

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers assisteix a la trobada a Alacant

Barcelona, 12 de juny de 2019

El síndic Joan-Ignasi Puigdollers ha assistit a la reunió de la comissió de coordinació del  Tribunal de Comptes i els OCEX en l’àmbit local, que va tenir lloc els dies 6 i 7 de juny a la ciutat d’Alacant.

La comissió va estar presidida pel conseller del Departament d’Entitats Locals de la Secció de Fiscalització del Tribunal de Comptes, Ramón Álvarez de Miranda.

Entre les iniciatives per millorar el control del sector públic local espanyol, els responsables de l’àrea local de les diferents institucions van analitzar en primer lloc l’estat de situació dels informes relatius a les polítiques mediambientals en municipis superiors als 10.000 habitants que estan realitzant els OCEX en col·laboració amb el Tribunal. En segon lloc, van treballar sobre les línies bàsiques i l’enfocament que han de donar a l’informe que volen iniciar enguany sobre els expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits aprovats pels ens locals en l’exercici 2018, en el qual col·laboren el Tribunal de Comptes i els OCEX.

Els assistents a la reunió van comentar també els efectes del Reial Decret 424/2017, del 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. Van analitzar la necessitat de modificar les instruccions sobre remissió d’informació relativa a l’exercici del control intern dels ens locals.

El dia 7 de juny va tenir lloc la reunió la comissió de la plataforma de retiment de comptes de les entitats locals del Tribunal de Comptes i els OCEX. La plataforma és l’eina del Tribunal de Comptes i els OCEX per a la recepció dels comptes generals dels ens locals de tot l’Estat. La Sindicatura assisteix a aquesta reunió, malgrat que compta amb la seva pròpia plataforma, atès que té signat un conveni de col·laboració amb el Tribunal de Comptes per compartir la informació.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018