La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar tres informesBarcelona, 21 de novembre de 2019

 

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

Els síndics han presentat els informes següents:

  • Informe 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, exercici 2017.
  •  Informe 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, exercici 2016.
  • Informe 10/2019, sobre el Departament de Justícia, contractació administrativa, exercici 2016.


L’informe sobre l’Agència Catalana de Turisme és una fiscalització de compliment de la legalitat sobre l’aplicació dels recursos provinents de l’Impost sobre les estades en establiments turístics (impost turístic). La Sindicatura ha analitzat si s’ha fet d’acord amb les finalitats que preveu la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, i altra normativa de desenvolupament. El síndic Miquel Salazar ha presentat les principals conclusions de la fiscalització.

L’informe sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística és una fiscalització de la liquidació del pressupost i de la gestió de l’activitat de l’entitat, que té com a finalitat fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. L’exercici 2016 el Consorci estava format per la Generalitat, la Diputació de Girona, noranta-set ajuntaments i trenta-set consells comarcals. Per exposar aquest informe ha intervingut el síndic Jordi Pons i Novell.

El darrer dels informes que s'han debatut avui en Comissió és la fiscalització de la contractació administrativa portada a terme pel Departament de Justícia en l’exercici 2016 i la seva adequació a la normativa d’aplicació. L'informe l'ha presentat la síndica ponent del treball, Emma Balseiro.

 

La Comissió ha nomenat avui els membres de la ponència que haurà de fer el dictamen de l'informe sobre el Compte general de la Generalitat relatiu a l'exercici 2017.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017