La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar tres informesBarcelona, 21 de novembre de 2019

 

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

Els síndics han presentat els informes següents:

  • Informe 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, exercici 2017.
  •  Informe 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, exercici 2016.
  • Informe 10/2019, sobre el Departament de Justícia, contractació administrativa, exercici 2016.


L’informe sobre l’Agència Catalana de Turisme és una fiscalització de compliment de la legalitat sobre l’aplicació dels recursos provinents de l’Impost sobre les estades en establiments turístics (impost turístic). La Sindicatura ha analitzat si s’ha fet d’acord amb les finalitats que preveu la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, i altra normativa de desenvolupament. El síndic Miquel Salazar ha presentat les principals conclusions de la fiscalització.

L’informe sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística és una fiscalització de la liquidació del pressupost i de la gestió de l’activitat de l’entitat, que té com a finalitat fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. L’exercici 2016 el Consorci estava format per la Generalitat, la Diputació de Girona, noranta-set ajuntaments i trenta-set consells comarcals. Per exposar aquest informe ha intervingut el síndic Jordi Pons i Novell.

El darrer dels informes que s'han debatut avui en Comissió és la fiscalització de la contractació administrativa portada a terme pel Departament de Justícia en l’exercici 2016 i la seva adequació a la normativa d’aplicació. L'informe l'ha presentat la síndica ponent del treball, Emma Balseiro.

 

La Comissió ha nomenat avui els membres de la ponència que haurà de fer el dictamen de l'informe sobre el Compte general de la Generalitat relatiu a l'exercici 2017.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016