La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Els síndics compareixen davant la Comissió del Parlament per presentar tres informesBarcelona, 21 de novembre de 2019

 

Els membres del Ple de la Sindicatura de Comptes, encapçalats pel síndic major, Jaume Amat, han comparegut aquest matí davant la Comissió de la Sindicatura del Parlament per presentar tres informes de fiscalització.

Els síndics han presentat els informes següents:

  • Informe 8/2019, sobre l’Agència Catalana de Turisme, exercici 2017.
  •  Informe 9/2019, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, exercici 2016.
  • Informe 10/2019, sobre el Departament de Justícia, contractació administrativa, exercici 2016.


L’informe sobre l’Agència Catalana de Turisme és una fiscalització de compliment de la legalitat sobre l’aplicació dels recursos provinents de l’Impost sobre les estades en establiments turístics (impost turístic). La Sindicatura ha analitzat si s’ha fet d’acord amb les finalitats que preveu la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, i altra normativa de desenvolupament. El síndic Miquel Salazar ha presentat les principals conclusions de la fiscalització.

L’informe sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística és una fiscalització de la liquidació del pressupost i de la gestió de l’activitat de l’entitat, que té com a finalitat fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana. L’exercici 2016 el Consorci estava format per la Generalitat, la Diputació de Girona, noranta-set ajuntaments i trenta-set consells comarcals. Per exposar aquest informe ha intervingut el síndic Jordi Pons i Novell.

El darrer dels informes que s'han debatut avui en Comissió és la fiscalització de la contractació administrativa portada a terme pel Departament de Justícia en l’exercici 2016 i la seva adequació a la normativa d’aplicació. L'informe l'ha presentat la síndica ponent del treball, Emma Balseiro.

 

La Comissió ha nomenat avui els membres de la ponència que haurà de fer el dictamen de l'informe sobre el Compte general de la Generalitat relatiu a l'exercici 2017.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018