La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura forma el seu personal en matèria d'auditoria dels sistemes d'informacióBarcelona, 7 de novembre de 2019

La Sindicatura de Comptes aposta per l’auditoria informàtica com una de les eines bàsiques per dur a terme els seus treballs de fiscalització en el futur. Amb aquesta finalitat, avui ha ofert un curs de dos dies al seu personal d’auditoria i dels serveis informàtics dedicat a l’auditoria dels sistemes d’informació.

El responsable d’impartir el curs és Luis Carlos Sánchez, interventor i auditor del Tribunal de Comptes, on és el subdirector de l’àrea de Comunitats Autònomes.

Sánchez ha explicat que les relacions entre el ciutadà i l’Administració pública cada vegada més es duen a terme per mitjans electrònics, alhora que l’Administració electrònica es va imposant en la gestió i tramitació dels expedients.

En aquest entorn, Sánchez ha defensat que els òrgans de control facin les seves fiscalitzacions ajudant-se d’aplicacions informàtiques d’auditoria i també incorporant als equips de fiscalització a personal informàtic especialitzat, una pràctica que ja està fent el Tribunal de Comptes en els seus treballs d’auditoria.
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016