La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Formació sobre la planificació dels treballs d'auditoria basada en la identificació de riscosBarcelona, 31 d’octubre de 2019

El personal d’auditoria de la Sindicatura de Comptes ha rebut avui una sessió formativa sobre la planificació i identificació de riscos en els treballs d’auditoria de comptes. El curs ha estat impartit a la seu de la Sindicatura per l’economista Pere Ruiz, soci d’una companyia d’auditoria.

Ruiz ha explicat la importància de detectar els riscos d’auditoria en la fase de planificació dels treballs de cara a evitar conclusions equivocades de l’auditor i a optimitzar les tasques d’auditoria.

D’acord amb la seva exposició, la planificació de l’auditoria basada en riscos consta de les fases següents: pla previ, revisió analítica, revisió del control intern, determinació de risc i materialitat i disseny de proves.   

La planificació de l’auditoria dels estats financers és una de les trenta-quatre NIA-ES-SP (normes internacionals d’auditoria adaptades al sector públic espanyol) que ha adoptat recentment la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), incorporant les darreres actualitzacions de la normativa internacional d’auditoria. La norma que regula la planificació dels treballs d’auditoria financera és la NIA-ES-SP-1300, aprovada mitjançant Resolució de la IGAE de 25 d’octubre del 2019.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016