La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Formació sobre la planificació dels treballs d'auditoria basada en la identificació de riscosBarcelona, 31 d’octubre de 2019

El personal d’auditoria de la Sindicatura de Comptes ha rebut avui una sessió formativa sobre la planificació i identificació de riscos en els treballs d’auditoria de comptes. El curs ha estat impartit a la seu de la Sindicatura per l’economista Pere Ruiz, soci d’una companyia d’auditoria.

Ruiz ha explicat la importància de detectar els riscos d’auditoria en la fase de planificació dels treballs de cara a evitar conclusions equivocades de l’auditor i a optimitzar les tasques d’auditoria.

D’acord amb la seva exposició, la planificació de l’auditoria basada en riscos consta de les fases següents: pla previ, revisió analítica, revisió del control intern, determinació de risc i materialitat i disseny de proves.   

La planificació de l’auditoria dels estats financers és una de les trenta-quatre NIA-ES-SP (normes internacionals d’auditoria adaptades al sector públic espanyol) que ha adoptat recentment la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE), incorporant les darreres actualitzacions de la normativa internacional d’auditoria. La norma que regula la planificació dels treballs d’auditoria financera és la NIA-ES-SP-1300, aprovada mitjançant Resolució de la IGAE de 25 d’octubre del 2019.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018