La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El 70% dels ajuntaments han lliurat el Compte general del 2017 a la Sindicatura dins de termini

L'òrgan fiscalitzador publica la llista d'ens locals que a 15 d'octubre no van presentar els comptes o els van presentar incomplets

Barcelona, 30 de novembre de 2018

El grau de lliurament, dins del termini legal, del Compte general del 2017 dels ajuntaments catalans ha estat aquest any del 70%, el que representa una lleugera millora respecte de l’exercici anterior, quan va ser del 69%.

Pel que fa a la resta d’entitats, sobre un cens total de 1.127 ens locals, a dia 15 d’octubre van presentar els seus comptes les 4 diputacions provincials (100%), 31 dels 42 consells comarcals (74%), l’única entitat metropolitana (100%), 29 de les 67 mancomunitats de municipis (43%) i 44 de les 65 entitats municipals descentralitzades (68%).

Quant als municipis, 665 dels 948 van presentar els comptes en termini (70%). Aquest percentatge s’enfila a data d’avui al 81%, i previsiblement a finals d’any al voltant del 90% dels ajuntaments haurà complert, d’acord amb l’experiència dels darrers anys.

La Sindicatura ha publicat en el seu lloc web la llista d’ens locals que han incomplert l’obligació de presentar els comptes en temps i forma, en els termes establerts per la normativa. El llistat està publicat a l’apartat Corporacions locals del web i inclou la relació d’ens que l’endemà del 15 d’octubre del 2018 no havien presentat els comptes o bé els havien lliurat de forma incompleta. En aquests casos, la Sindicatura requereix a l’ens perquè presenti la informació que manca per poder considerar retut el Compte general.

La llista s’actualitza diàriament. Hi figuren, en color vermell, els ens que no han lliurat els comptes, en color taronja els que els han enviat de manera incompleta, i en color verd aquells que han completat la tramesa, sempre amb posterioritat al 15 d’octubre.

La Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, estableix que si els ens locals, sense cap causa justificada, incompleixen el deure de remissió a la Sindicatura del Compte general, la Sindicatura ho ha de comunicar al departament competent en matèria d’Administració local per tal que s’adoptin les mesures destinades a suspendre el lliurament a l’ens infractor de subvencions o transferències a què tingui dret amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019