La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Les corporacions locals ja poden retre el Compte general de l'exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes

La documentació s'ha d'enviar a la institució fiscalitzadora degudament tramitada i aprovada abans del 15 d'octubre

Barcelona, 9 de maig de 2019

 

Els ens locals ja poden retre el Compte general de l’exercici 2018 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

El Compte general, un cop aprovat pel Ple, s’ha d’enviar a la Sindicatura en suport informàtic en els formats establerts en l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes, del 8 de març del 2016, relatiu a la forma en què les corporacions locals de Catalunya han de trametre el Compte general per mitjans telemàtics incloent els ens dependents, adscrits i vinculats que formen part de l’àmbit subjectiu del Compte general de l’ens local.

Tota la informació necessària per portar a terme l’elaboració, validació i tramesa dels comptes corresponents a l’exercici 2018 es pot trobar a l’apartat de corporacions locals de la pàgina web de la Sindicatura.

Els ens locals catalans (diputacions, consells comarcals, entitats metropolitanes, mancomunitats de municipis, ajuntaments i entitats municipals descentralitzades) han d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018 abans de l’1 d’abril, tràmit amb què s’inicia el procés d’elaboració del Compte general, integrat pels comptes i estats regulats en la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local (ICAL).

Una vegada aprovada la liquidació del pressupost, correspon a la Intervenció formar el Compte general i al president de la corporació sotmetre’l a informe de la Comissió Especial de Comptes abans de l’1 de juny. Posteriorment, prèvia exposició pública, el Ple de la corporació ha d’aprovar el Compte general abans de l’1 d’octubre.

En compliment de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, les corporacions locals han de retre el Compte general de l’exercici 2018 degudament aprovat i amb tota la informació requerida abans del 15 d’octubre d’enguany.

La Sindicatura recorda la importància de trametre el Compte general de forma correcta, completa i en termini per no incórrer en causa de suspensió del lliurament de les subvencions o transferències amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, ni de l’eventual retenció dels lliuraments a compte i les bestretes i liquidacions definitives de la participació en els tributs de l’Estat a les quals tingui dret l’ens local.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019