La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El Ple de la Sindicatura aprova la instrucció per fiscalitzar les comptabilitats electorals del 14-FBarcelona, 5 de febrer de 2021

 

El Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha aprovat la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de Catalunya del 14 de febrer del 2021, que estableix la documentació que les formacions polítiques han d’enviar a la Sindicatura de Comptes d’acord amb el que preveu la normativa i el procediment per fer-ho.

 

D’acord amb l’article 133 de la Llei orgànica del règim electoral general (LOREG) i l’article 2 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, estan obligats a enviar la comptabilitat electoral a la Sindicatura els partits, federacions, coalicions o agrupacions d’electors que compleixin els requisits per percebre subvencions o que n’hagin sol·licitat una bestreta. El termini per fer-ho és entre els cent i els cent-vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions.

 

Per la seva banda, la Sindicatura ha d’elaborar un informe de fiscalització de les comptabilitats electorals per comprovar que s’ajusten al que disposa la LOREG quant als conceptes subvencionables i als límits de despesa, i per proposar les actuacions i mesures correctores corresponents en cas d’incompliment de la normativa electoral.

 

La Instrucció, tramesa a la Junta Electoral Central i al departament competent de la Generalitat i disponible a la web de la Sindicatura de Comptes, estableix quines són les formacions polítiques obligades a enviar la comptabilitat electoral i els terminis legals per fer-ho, regula la tramesa telemàtica mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura, defineix la quantificació i comprovació dels límits legals de despeses i estableix la documentació que han de presentar les formacions polítiques.

 

També s’hi estableix la informació relacionada amb el procés electoral del 14-F que estan obligades a enviar les entitats financeres i les empreses proveïdores dels partits polítics, per tal que la Sindicatura pugui fer el preceptiu informe de fiscalització.

 

La Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions del 14-F va ser aprovada pel Ple de la Sindicatura en sessió extraordinària tinguda el 2 de febrer.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018

Informe 28/2020

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup. Ingressos i despeses, exercici 2017

Informe 27/2020

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Exercici 2018