La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura imparteix una sessió formativa sobre la institució als alumnes del màster de Gestió Pública

L'ex conseller Antoni Castells, director del postgrau, visita l'òrgan fiscalitzador

Barcelona, 21 de març de 2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha acollit avui una sessió del màster de Gestió Pública que organitzen de forma conjunta la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

El síndic major, Jaume Amat, ha rebut el director del màster, Antoni Castells, ex conseller d’Economia de la Generalitat i ex membre de la Sindicatura de Comptes. Castells ha visitat l’òrgan fiscalitzador aquest matí, acompanyat d’una trentena d’alumnes del Màster de Gestió Pública.

El síndic major ha fet una presentació sobre les funcions i la naturalesa de la Sindicatura de Comptes com a òrgan fiscalitzador del sector públic de Catalunya, a la sala de formació de la institució.

La sessió s’ha estructurat en dos blocs, el primer dedicat a la vessant institucional i el segon, a la de fiscalització. Per exposar les principals fases del procés de fiscalització ha intervingut el director del gabinet tècnic de la Sindicatura, Rafael Morales, qui ha explicat la metodologia i els procediments que segueix la Sindicatura fins a l’aprovació dels informes de fiscalització.

Els alumnes han plantejat diverses qüestions durant la sessió, que enguany és la cinquena que s’imparteix en les instal·lacions de la Sindicatura de Comptes. Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019