La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Jaume Amat, reelegit síndic major pel Ple de la Sindicatura de ComptesBARCELONA, 7 de març de 2014.- Jaume Amat i Reyero ha estat renovat com a síndic major de la Sindicatura de Comptes per la unanimitat del Ple de l'òrgan fiscalitzador i per a un període de tres anys, d'acord amb el que disposa la llei.

El nomenament de Jaume Amat ha estat publicat avui en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC núm. 6577), mitjançant el decret 29/2014, de 6 de març, signat pel president de la Generalitat, que d'acord amb la llei és qui nomena el síndic major, a proposta del Ple de la Sindicatura.

El Ple de l'òrgan fiscalitzador va reelegir Amat per unanimitat en la sessió del passat dimarts 4 de març.

Jaume Amat (Barcelona, 1957) va prendre possessió com a síndic major de la Sindicatura de Comptes el 16 de març del 2011, i és membre de la institució fiscalitzadora des de l'any 2007.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016