La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major, Jaume Amat, nomenat membre honorari del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de CatalunyaBarcelona, 10 de desembre de 2018

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha nomenat membre honorari de la institució el síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat.

Amat va rebre aquesta distinció coincidint amb els actes del Dia de l’Auditor que el Col·legi va celebrar el passat dia 29 de novembre a la seu de l’Ateneu Barcelonès.

El síndic major va agrair el guardó al Col·legi i va destacar especialment la bona relació mantinguda amb l’actual president de la corporació, Antoni Gómez, i amb el seu predecessor, Daniel Faura, amb qui Amat ha coincidit durant la major part del seu mandat al capdavant de la Sindicatura de Comptes. Precisament Faura va ser reconegut també com a Auditor distingit del Col·legi.

El nomenament de Jaume Amat, acordat de forma unànime pel Consell Directiu del Col·legi, és un reconeixement a l’estreta col·laboració que la Sindicatura ha mantingut amb el Col·legi els darrers anys. El síndic major ha participat en totes les edicions de la Jornada d’auditoria del sector públic dels últims cinc anys, així com en altres actes i publicacions del Col·legi.

 
 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019