La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El Ple de la Sindicatura aprova les mesures de reincorporació progressiva del personal a la seu de la institució

Acorda també les mesures organitzatives destinades a garantir la protecció dels treballadors quan tornin al seu lloc presencial

Barcelona, 19 de maig de 2020

El Ple de la Sindicatura de Comptes ha aprovat una instrucció que regula les condicions de reincorporació progressiva del seu personal la seu de la institució quan les condicions sanitàries ho permetin.

L'òrgan de govern col·legiat, encapçalat pel síndic major, Jaume Amat, fixa la data de reincorporació presencial del seu personal el dia 14 de setembre, mitjançant una instrucció aprovada en la sessió telemàtica del Ple del passat 14 de maig. "Aquesta data pot ser objecte de modificació per raons del servei, tenint en compte les indicacions de les autoritats sanitàries", afegeix la instrucció.

La instrucció del Ple estableix tota una sèrie de mesures organitzatives que haurà d'observar el personal quan pugui retornar al seu lloc de treball a les instal·lacions de Via Laietana, 60.

Aquestes mesures estan adreçades a proveir el personal de mascareta i guants, a garantir la distància de seguretat de dos metres en els llocs de treball, a reduir el nombre de treballadors presents de forma simultània i a garantir les pautes d'higiene i de protecció dels treballadors com a mesures preventives per evitar la propagació del coronavirus.

Entre les mesures que s'adoptaran, destaca l'establiment de torns de treball en la modalitat presencial i en la de teletreball, afavorint aquesta darrera quan sigui possible, i també la reubicació de treballadors per guardar la distància mínima de seguretat. Per al personal que presta els serveis de registre i d'atenció al públic, es determinarà un horari de matí de compliment obligatori i una tarda rotatòria, per tal de garantir una atenció presencial continuada.

Pel que fa a les mesures relacionades amb el compliment de la jornada, es preveu una major flexibilitat horària per al personal, afavorint la jornada intensiva quan sigui possible, i evitant l'acumulació de personal en el mateix espai i franges horàries.

Pel que fa a les mesures de protecció i mobilitat, s'estableix que caldrà reduir al mínim les visites externes i en cas de fer-les, guardar les distàncies de seguretat; que les reunions han de fer-se preferentment per via telemàtica i que caldrà evitar l'ús dels ascensors per moure's entre plantes dins l'edifici.

La Sindicatura detalla en l'annex a la instrucció el material adquirit per fer front a la pandèmia, per mitjà d'un encàrrec de gestió a la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat: 8.039 mascaretes quirúrgiques; 174 mascaretes FFP2; 2.304 guants; 13 garrafes de 5 litres de gel desinfectant; 12 papereres de peu i tapa i 2 mampares de sostre, entre altres.

En tot cas i abans de reobrir l'edifici, la Sindicatura portarà a terme la neteja i la desinfecció total de les instal·lacions, incloent la.

 

Podeu consultar la instrucció aprovada pel Ple clicant aquest enllaç.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017