La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

L'interventor general lliura a la Sindicatura el Compte general de la Generalitat del 2020

David Canada presenta al Ple de l'òrgan fiscalitzador les principals novetats dels comptes

Barcelona, 29 de juliol de 2021

L’interventor general de la Generalitat, David Canada, ha lliurat avui a la Sindicatura de Comptes el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2020, d’acord amb el que preveu la normativa i dins del termini legalment establert. La Intervenció sotmet així els comptes anuals liquidats a la fiscalització de la Sindicatura, que d’acord amb la llei ha de fer el corresponent informe per tal d’avaluar la seva adequació al marc normatiu d’informació financera aplicable.

Canada, acompanyat de Joan Guerrero, subdirector general de Comptabilitat de la Intervenció, ha presentat al Ple de la Sindicatura les principals novetats del Compte general del 2020, exercici marcat per la pandèmia del Covid-19.

Una de les novetats d’aquest exercici 2020 és la inclusió en els comptes anuals de l’Administració i de totes les entitats del seu perímetre d’informació relativa a l’impacte que ha tingut el Covid-19 en les finances públiques de la Generalitat, amb el detall de les despeses directes i indirectes de caire sanitari, social o econòmic derivades de la pandèmia i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos.

L’interventor ha presentat també les principals magnituds relatives als objectius d’estabilitat pressupostària i a la liquidació dels pressupostos del 2020.

El Compte general de la Generalitat del 2020 l’integren un total de 207 entitats, 14 més que el 2019, i està format pel Compte general de l’Administració de la Generalitat; els comptes anuals del Servei Català de la Salut i de les entitats autònomes administratives; els comptes anuals de les entitats comercials, industrials i financeres; els comptes anuals de les entitats de dret públic sotmeses a dret privat; els comptes anuals dels consorcis amb participació majoritària de la Generalitat i els creats per la Llei 22/1998, de la Carta Municipal de Barcelona; els comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària de la Generalitat; els comptes anuals de les fundacions amb participació majoritària de la Generalitat i els comptes anuals de les entitats independents creades amb règim singular.

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018