La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

El síndic major presenta al Ple del Parlament l'informe sobre el Compte general de la Generalitat de l'exercici 2015Barcelona, 13 de desembre de 2018

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, ha comparegut davant el Ple del Parlament per presentar l’informe sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2015.

En la sessió del Ple del Parlament tinguda ahir a la tarda, Amat va exposar davant la cambra les conclusions i les observacions més rellevants del treball de fiscalització sobre els comptes liquidats de l’Administració general de la Generalitat, del Servei Català de la Salut (CatSalut) i de les entitats autònomes administratives, i dels consorcis adscrits a la Generalitat.

El síndic major va explicar que l’informe 17/2017 va ser aprovat pel Ple de la Sindicatura de Comptes el 13 de setembre del 2017 i lliurat al Parlament fa més d’un any, el 10 de novembre del 2017. Va destacar que el Ple de la Sindicatura tot just ha aprovat l’informe del Compte general de l’exercici 2016, que aviat es podrà lliurar a la cambra.

Amat va assenyalar que el dèficit de l’exercici 2015 calculat d’acord amb els criteris del Sistema Europeu de Comptes nacionals i regionals (SEC) va ser de 5.879 M€, un 2,87% del Producte Interior Brut (PIB) de Catalunya, davant d’un objectiu del 0,7%. Va afegir que es van incomplir també els objectius de deute públic (35,7% res¬pec¬te a l’objectiu del 34,5%) i de la regla de la despesa (un increment del 10,3% del nivell de despesa respecte a l’any anterior, mentre que el límit era de l’1,3%).
 
Per fixar la seva posició van intervenir els portaveus dels grups de Ciutadans, Partit dels Socialistes-Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem, Partit Popular, Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per Catalunya.

El dictamen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes sobre el Compte general, que aprova el Compte, l’informe de la Sindicatura i insta a complir les recomanacions de l’òrgan fiscalitzador, va ser aprovat en aquest darrer punt per 117 vots a favor. El Compte va ser aprovat per 61 vots a favor i 56 abstencions, i l’informe de la Sindicatura, per 81 vots a favor i 36 abstencions.

Aquest és el segon informe del Compte general que la Sindicatura presenta al Ple del Parlament aquest any. El 25 de maig passat el síndic major va presentar l’informe sobre el Compte corresponent a l’exercici 2014.

 

Fotos: Parlament de Catalunya

 Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017