La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica un informe d'anàlisi dels comptes de les entitats del sector públic no administratiu de la GeneralitatBarcelona, 3 d’abril 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament de Catalunya l’informe 1/2019, corresponent a una anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya, dels exercicis 2015 i 2016.

El treball està adreçat a donar una visió global de les entitats que formen part del sector públic no administratiu de la Generalitat, és a dir, el subsector empresarial i els consorcis i les fundacions amb participació majoritària directa o indirecta de la Generalitat.

L’informe conté quatre grans apartats dedicats a l’anàlisi institucional i a l’anàlisi dels estats financers, de la liquidació del pressupost i del personal de les entitats objecte d’estudi, amb dades individuals i agregades.

L’estudi ha anat a càrrec del departament sectorial G de la Sindicatura, que dirigeix el síndic major, Jaume Amat.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017