La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'entitat pública Gestió de Serveis SanitarisBarcelona, 12 de setembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 12/2019, de fiscalització de l'entitat pública Gestió de Serveis Sanitaris, exercici 2016.

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública que té la naturalesa d'entitat de dret públic sotmesa a dret privat, creada el 1992 i encarregada de la gestió i l'administració dels serveis en matèria sanitària que van ser traspassats de la Diputació de Lleida a la Generalitat de Catalunya. GSS du a terme la seva activitat assistencial als territoris de la Regió Sanitària de Lleida i la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i àrees d'influència.

La fiscalització, de regularitat, ha inclòs la revisió dels comptes anuals de l'entitat corresponents a l'exercici 2016. La Sindicatura ha verificat també que l'entitat va desenvolupar la seva activitat d'acord amb la normativa d'aplicació, especialment en els àmbits de gestió de personal i de contractació.

L'informe ha estat elaborat pel departament sectorial C de la Sindicatura, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017