La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre la Fundació Institut de Ciències FotòniquesBarcelona, 4 de desembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 17/2019, relatiu a la Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), exercici 2017.

La fiscalització limitada ha inclòs la revisió de les despeses, de les inversions i de l’endeutament de l’ICFO i la revisió de la legalitat bàsica que li és d’aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, del personal i de la contractació.

L’ICFO, situat a Castelldefels, va ser constituït l’any 2002 per la Generalitat i per la Universitat Politènica de Catalunya i té per objecte la recerca d’excel·lència i la formació superior en l’àmbit de les ciències fotòniques. Té el reconeixement com a centre CERCA (Centre de recerca de Catalunya).

El treball de fiscalització ha anat a càrrec del departament sectorial D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018