La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre la Fundació Institut de Ciències FotòniquesBarcelona, 4 de desembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 17/2019, relatiu a la Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), exercici 2017.

La fiscalització limitada ha inclòs la revisió de les despeses, de les inversions i de l’endeutament de l’ICFO i la revisió de la legalitat bàsica que li és d’aplicació en els àmbits comptable, pressupostari, del personal i de la contractació.

L’ICFO, situat a Castelldefels, va ser constituït l’any 2002 per la Generalitat i per la Universitat Politènica de Catalunya i té per objecte la recerca d’excel·lència i la formació superior en l’àmbit de les ciències fotòniques. Té el reconeixement com a centre CERCA (Centre de recerca de Catalunya).

El treball de fiscalització ha anat a càrrec del departament sectorial D de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Jordi Pons i Novell.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016