La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització del romanent de tresoreria de Vilassar de DaltBarcelona, 18 de desembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 18/2019, relatiu a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, romanent de tresoreria, exercici 2017.

L’objecte del treball és la fiscalització de l’Estat del romanent de tresoreria del Compte general de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a 31 de desembre del 2017.

El romanent de tresoreria és una magnitud que mesura la solvència financera d’una entitat a curt termini. És una estimació dels fons líquids que obtindria una corporació un cop ingressats ets drets pendents de cobrament i satisfetes les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de l’exercici.

La fiscalització ha anat a càrrec del departament sectorial E de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Joan-Ignasi Puigdollers.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 6/2020

Impostos propis de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 5/2020

Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès. Exercici 2018

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018