La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització del romanent de tresoreria de Vilassar de DaltBarcelona, 18 de desembre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 18/2019, relatiu a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, romanent de tresoreria, exercici 2017.

L’objecte del treball és la fiscalització de l’Estat del romanent de tresoreria del Compte general de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a 31 de desembre del 2017.

El romanent de tresoreria és una magnitud que mesura la solvència financera d’una entitat a curt termini. És una estimació dels fons líquids que obtindria una corporació un cop ingressats ets drets pendents de cobrament i satisfetes les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre de l’exercici.

La fiscalització ha anat a càrrec del departament sectorial E de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Joan-Ignasi Puigdollers.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016