La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals de l'exercici 2019Barcelona, 15 de desembre de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe 21/2021, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2019.

L’objecte d’aquest treball, d’acord amb el que disposa la normativa, és comprovar que les corporacions locals han tramès el Compte general a la Sindicatura en temps i forma, és a dir, dins del termini legalment establert i d’acord amb el que preveu la normativa pel que fa a la composició dels comptes i a la seva formulació i aprovació per l’òrgan competent.

El termini de tramesa del Compte general de l’exercici 2019 es va ampliar fins al 22 de gener del 2021 a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma motivat per l’esclat de la pandèmia de la covid en l’exercici fiscalitzat. Per tant, el termini de presentació dels comptes es va ampliar tres mesos respecte del termini legalment establert, que finalitza el 15 d’octubre de l’exercici següent al del tancament dels comptes.

L’informe sobre el Compte general de les corporacions locals ha estat elaborat pel departament E de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 27/2021

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2019

Informe 26/2021

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Exercici 2019

Informe 25/2021

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats. Exercici 2018

Informe 24/2021

Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Exercici 2018

Informe 23/2021

Consorci Sanitari Integral. Seguiment de les observacions i recomanacions d'informes anteriors, exercici 2019