La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'Hospital del Mar del període 2012-2015Barcelona, 28 de novembre de 2018

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe 22/2018, de fiscalització del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent als exercicis 2012 a 2015.

El treball és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals del Consorci de l’exercici 2015; dels exercicis 2012, 2013 i 2014 s’han analitzat els comptes i s’han fiscalitzat els aspectes més rellevants.

El Consorci Mar Parc de Salut va ser creat per Acord del Govern de la Generalitat del 26 de gener del 2010. Està participat per l’Administració de la Generalitat i per l’Ajuntament de Barcelona i té la seu social a l’Hospital del Mar de Barcelona.

L’informe ha estat elaborat pel departament sectorial C de la Sindicatura, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 27/2018

Eleccions al Parlament de Catalunya de l'any 2017

Informe 24/2017

Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua. Exercici 2016

Informe 23/2018

Sistema de governança de l'Institut Català de Finances. Exercicis 2011-2016

Informe 22/2018

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Exercicis 2012-2015

Informe 21/2018

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA.Despeses de personal, exercici 2016