La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura fiscalitza el sistema de governança de l'Institut Català de FinancesBarcelona, 3 de desembre de 2018

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe 23/2018, relatiu al sistema de governança de l’Institut Català de Finances (ICF), exercicis 2011-2016.

La governança es refereix al conjunt de principis i normes que regulen el disseny, la integració i el funcionament d’una entitat, és a dir, el procés de presa de decisions i les estructures creades per implementar-les i controlar-les.

La fiscalització de la Sindicatura té per objecte analitzar les pràctiques de bon govern de l’ICF i revisar els canvis normatius que hi ha hagut durant el període comprès entre els exercicis 2011 i 2016 per adaptar els sistemes de presa de decisions i estructures de govern i control intern de l’ICF als implantats per una entitat de crèdit.

L’elaboració de l’informe ha anat a càrrec del departament sectorial G de la Sindicatura, que dirigeix el síndic major, Jaume Amat.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019