La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura fiscalitza el Romanent de tresoreria de l'Ajuntament de BesalúBarcelona, 10 de desembre de 2020

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament l’infome 25/2020, relatiu a l’Ajuntament de Besalú, Estat del romanent de tresoreria, exercici 2018.

Es tracta d’un informe de fiscalització financera limitada relatiu a l’Estat del romanent de tresoreria de l’Ajuntament de Besalú, corresponent a l’exercici 2018.

La finalitat del treball s’ha adreçat a obtenir una seguretat raonable sobre si la informació que reflecteix l’Estat del romanent de tresoreria de l’Ajuntament a 31 de desembre del 2018 es presenta conforme als principis i normes comptables que són d’aplicació.

El Romanent de tresoreria mesura la solvència econòmica i financera d’una entitat a curt termini. S’obté de la diferència entre els fons líquids i els drets pendents de cobrament a 31 de desembre de l’exercici, i les obligacions pendents de pagament i les partides pendents d’aplicar al pressupost, xifra a la qual cal restar els saldos de dubtós cobrament i l’estat de finançament afectat; el resultat és el Romanent de tresoreria per a despeses generals.

Aquest treball ha anat a càrrec del departament sectorial E de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Joan-Ignasi Puigdollers.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 26/2020

Mancomunitat Intermunicipal Vountària La Plana. Exercici 2018

Informe 25/2020

Ajuntament de Besalú. Romanent de tresoreria, exercici 2018

Informe 24/2020

Línia 9 del Metro. Resolució 511/XI del Parlament

Informe 23/2020

Ajuntament de Cornellà de Llobregat. Seguretat i mobilitat ciutadana, exercici 2017

Informe 22/2020

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Exercici 2017