La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La PlanaBarcelona, 14 de gener de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès i tramès al Parlament l’informe 26/2020, relatiu a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, exercici 2018.

Es tracta d’un informe de fiscalització limitada que té per objecte la revisió de la liquidació del pressupost i del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions de personal i de la contractació administrativa, corresponent a l’exercici 2018.

La Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana és una associació voluntària de municipis, de caràcter local, que l’any 2018 estava integrada per dotze municipis, onze de la comarca d’Osona i un del Vallès Oriental. Presta serveis de recollida de residus sòlids urbans, serveis de caràcter social i serveis funeraris als municipis mancomunats.

El treball de fiscalització ha anat a càrrec del departament sectorial F de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Miquel Salazar.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018

Informe 28/2020

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya i entitats del grup. Ingressos i despeses, exercici 2017

Informe 27/2020

Consorci Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria. Exercici 2018