La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de les despeses de personal de la Universitat de GironaBarcelona, 6 d'abril de 2016
 
La Sindicatura de Comptes ha publicat l'informe de fiscalització relatiu a la Universitat de Girona (UdG), despeses de personal, corresponent a l'exercici 2013.
 
La fiscalització inclou la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses de personal de la UdG de l'exercici 2013. L'informe també conté altres aspectes relatius a l'activitat acadèmica, al retiment de comptes i a la liquidació del pressupost.
 
Les conclusions de l'informe recullen les observacions més significatives, els incompliments normatius detectats i les recomanacions que, a parer de la Sindicatura, contribuirien a millorar la gestió de l'entitat.

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017