La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre els acords presos pels ens locals contraris a les objeccions dels òrgans interventorsBarcelona, 12 de febrer de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 30/2018, sobre els acords i les resolucions contraris a objeccions dels òrgans interventors locals, exercicis 2014 i 2015.

L'objecte de l'informe és analitzar el compliment de les obligacions establertes en l'article 218.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu als acords i les resolucions adoptats per les corporacions locals contraris a les objeccions formulades pels òrgans interventors locals i les anomalies detectades en matèria d'ingressos. En concret, el treball, circumscrit a una mostra d'ens locals, s'ha adreçat a verificar que aquests compleixen amb l'obligació d'enviar a la Sindicatura de Comptes la informació relativa als acords contraris a les objeccions dels òrgans interventors, a determinar les causes que van donar lloc als esmentats acords i a identificar les àrees de major risc en la gestió de les entitats locals a partir de la informació subministrada.

El treball ha estat elaborat pel departament sectorial E de la Sindicatura, que dirigeix el síndic Joan-Ignasi Puigdollers.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019