La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre la liquidació del pressupost de l'Ajuntament del Vendrell de l'exercici 2017Barcelona, 20 de febrer de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 31/2018, sobre l’Ajuntament del Vendrell, liquidació del pressupost, corresponent a l’exercici 2017.

El treball és una fiscalització financera limitada a l’examen de l’Estat de liquidació del pressupost de l’Ajuntament del Vendrell a 31 de desembre del 2017.

L’informe forma part dels treballs de fiscalització del sector públic local de Catalunya i ha estat elaborat pel departament sectorial E de la Sindicatura, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016

Informe 10/2019

Departament de Justícia. Contractació administrativa, exercici 2016

Informe 11/2019

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2017

Informe 9/2019

Consorci per a la Normalització Lingüística. Exercici 2016

Informe 8/2019

Agència Catalana de Turisme. Exercici 2017