La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura analitza les modificacions de crèdit del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona de l'exercici 2016Barcelona, 26 de febrer de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 32/2018, sobre l’Ajuntament de Barcelona, modificacions pressupostàries, corresponent a l’exercici 2016.

El treball és una fiscalització limitada a la revisió dels imports que consten en l’Estat de liquidació del pressupost de l’exercici 2016 en concepte de modificacions de crèdit. L’objectiu ha estat avaluar el compliment de la normativa vigent pel que al registre i comptabilització de les modificacions pressupostàries efectuades en el pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2015, prorrogat per a l’exercici 2016.

L’informe forma part dels treballs de fiscalització del sector públic local de Catalunya i ha estat elaborat pel departament sectorial E de la Sindicatura, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019

Informe 18/2019

Ajuntament de Vilassar de Dalt. Romanent de tresoreria, exercici 2017

Informe 17/2019

Fundació Institut de Ciències Fotòniques. Exercici 2017