La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'Institut Català de la SalutBarcelona, 2 de maig de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 4/2019, relatiu a l'Institut Català de la Salut (ICS), exercici 2015.

L'informe, de fiscalització limitada, inclou la revisió de la Liquidació del pressupost de l'ICS de l'exercici 2015 i la revisió del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de retribucions del personal.

L'ICS va ser creat l'any 1983 com a entitat gestora dels serveis sanitaris propis de la Generalitat i dels transferits de la Seguretat Social. Presta serveis sanitaris en vuit hospitals a una població aproximada de sis milions de persones en tot el territori de Catalunya.

L'any 2015, el pressupost de l'ICS era de 2.616,87 M¿. A 31 de desembre del 2015, el Romanent de tresoreria era negatiu per 29,96 M¿.

El treball de fiscalització ha estat elaborat pel departament sectorial C, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019