La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització de l'Institut Català de la SalutBarcelona, 2 de maig de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l'informe 4/2019, relatiu a l'Institut Català de la Salut (ICS), exercici 2015.

L'informe, de fiscalització limitada, inclou la revisió de la Liquidació del pressupost de l'ICS de l'exercici 2015 i la revisió del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de contractació i de retribucions del personal.

L'ICS va ser creat l'any 1983 com a entitat gestora dels serveis sanitaris propis de la Generalitat i dels transferits de la Seguretat Social. Presta serveis sanitaris en vuit hospitals a una població aproximada de sis milions de persones en tot el territori de Catalunya.

L'any 2015, el pressupost de l'ICS era de 2.616,87 M¿. A 31 de desembre del 2015, el Romanent de tresoreria era negatiu per 29,96 M¿.

El treball de fiscalització ha estat elaborat pel departament sectorial C, sota la direcció del síndic major, Jaume Amat.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 5/2021

Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB). Exercici 2018

Informe 4/2021

Circuits de Catalunya, SL. Exercici 2018

Informe 3/2021

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya. Exercici 2018

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017