La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe de fiscalització del Patronat de la Muntanya de MontserratBarcelona, 13 de maig de 2020

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat i tramès al Parlament l’informe de fiscalització 4/2020, relatiu al Patronat de la Muntanya de Montserrat, exercici 2017.

El treball de fiscalització ha inclòs la revisió dels comptes anuals i de l’activitat del Patronat de Montserrat, entitat que té per objecte dur a terme la gestió del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat desplegant les actuacions que exigeixi l’interès general i exercint les seves competències dins del seu àmbit territorial.

El pressupost del Patronat per a l’exercici 2017, inclòs als pressupostos de la Generalitat, va ser de 4,12 M€.

El síndic ponent de l’informe és Jordi Pons, qui està al capdavant del departament sectorial D de la Sindicatura, encarregat de fiscalitzar els departaments de Cultura, Ensenyament i Presidència, a més de les universitats i els mitjans de comunicació públics.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017