La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals

El 69% dels ens locals de Catalunya van presentar els comptes del 2017 a l'òrgan fiscalitzador dins del termini legal

Barcelona, 10 de juliol de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe del Compte general de les corporacions locals corresponent a l’exercici 2017.

El treball té per objecte avaluar el grau de retiment dels comptes dels ens locals dins del termini que estableix la legislació, el 15 d’octubre de l’any següent al del tancament de l’exercici. La Sindicatura també verifica en aquest informe si els comptes lliurats inclouen tots els estats comptables previstos per la normativa, si es presenten els comptes de tots els ens integrants d’un mateix grup local i si el Compte general ha estat degudament aprovat i tramès a l’òrgan fiscalitzador.

L’informe 7/2019 posa de manifest que el 69% dels ens locals van presentar el Compte general a la Sindicatura dins del termini legal, el que equival a un total de 775 dels 1.127 ens registrats a Catalunya l’any 2017. D’aquests 775 comptes retuts, 81 es van lliurar de forma incompleta.

Les dades representen una lleugera millora respecte al grau de retiment dels comptes de l’exercici anterior, en bona part motivada per l’increment dels comptes lliurats per les mancomunitats de municipis, els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades.

L’elaboració de l’informe sobre el Compte general de les corporacions locals correspon al departament sectorial E de la Sindicatura, dirigit pel síndic Joan-Ignasi Puigdollers.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 13/2020

Serveis municipals i gestió mediambiental. Municipis amb població superior a 10.000 habitants, exercici 2017

Informe 12/2020

Consorci Institut de Física d'Altes Energies. Exercici 2017

Informe 11/2020

Compte general de les corporacions locals. Exercici 2018

Informe 10/2020

Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Exercici 2017

Informe 9/2020

Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Exercici 2017