La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre el Consorci Localret i sobre l'empresa Aeroports Públics de CatalunyaBarcelona, 29 de juliol de 2021

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 10/2021, relatiu al Consorci Localret, exercici 2018, i l’informe 11/2021, relatiu a Aeroports Públics de Catalunya, SLU, exercici 2018.

L’informe 10/2021 és una fiscalització limitada dels comptes anuals de l’exercici 2018 del Consorci Localret, consorci de caràcter local que té per objecte desenvolupar les xarxes de telecomunicacions i implementar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació als municipis representats per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.

L’informe 11/2021 és una fiscalització de regularitat dels comptes anuals abreujats de l’empresa Aeroports Públics de Catalunya, societat limitada unipersonal encarregada de la gestió dels dos aeroports catalans que són competència de la Generalitat de Catalunya, Lleida-Alguaire i Andorra-La Seu d’Urgell.

Els dos treballs han anat a càrrec, respectivament, dels departaments sectorials F i B de la Sindicatura de Comptes, ambdós dirigits pel síndic Miquel Salazar.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018