La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre l'AGAUR, sobre l'agregat de les universitats públiques i sobre l'Institut Català Internacional per la PauBarcelona, 2 de setembre de 2021

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat l’informe 12/2021, relatiu a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), exercici 2019; l’informe 13/2021, relatiu a l’agregat de les universitats públiques de Catalunya, exercicis 2018 i 2019 i l’informe 14/2021, relatiu a l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), exercici 2019.

Els tres informes van ser admesos a tràmit per la Mesa del Parlament en la seva reunió d’ahir a Tornabous.

L’informe 12/2021 és un treball de fiscalització limitada sobre l’AGAUR, l’Agència encarregada de la gestió dels programes de beques i ajuts, de préstecs i subvencions i d’altres activitats de foment de l’estudi i la recerca universitaris. La fiscalització ha inclòs la revisió del  Compte del resultat econòmic patrimonial de l’entitat, i també la revisió de la gestió de les subvencions i del compliment de la legislació aplicable en els àmbits comptable, del personal i de la contractació.

L’informe 13/2021 correspon a l’agregat sobre les universitats públiques de Catalunya, un estudi que inclou dades agregades de les nou universitats públiques catalanes, les vuit presencials més la Universitat Oberta de Catalunya, que és no presencial.

Per últim, l’informe 14/2021 és una fiscalització de regularitat -auditoria financera i compliment de legalitat- sobre l’Institut Català Internacional per la Pau, entitat pública de la Generalitat destinada a promoure la cultura de la pau en la societat catalana i en l’àmbit internacional.

Els informes sobre l’àmbit universitari han estat elaborats pel departament sectorial D de la Sindicatura, sota la direcció del síndic Jordi Pons i Novell. L’informe sobre l’ICIP ha anat a càrrec de l’equip d’auditoria del departament G, dirigit pel síndic major, Jaume Amat.

 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 15/2021

Escola d'Administració Pública de Catalunya. Exercici 2017

Informe 14/2021

Institut Català Internacional per la Pau. Exercici 2019

Informe 13/2021

Agregat de les universitats públiques de Catalunya. Exercicis 2018 i 2019

Informe 12/2021

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Exercici 2019

Informe 11/2021

Aeroports Públics de Catalunya, SLU. Exercici 2018