La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica dos nous informes, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari i sobre el Consell Comarcal d'OsonaBarcelona, 9 d’octubre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat dos nous informes de fiscalització, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i sobre el Consell Comarcal d’Osona i els consorcis dependents.

L’informe 13/2019 és un treball de fiscalització d’AQU Catalunya, l’agència encarregada de vetllar per la qualitat de l’educació superior a Catalunya. Es tracta d’una fiscalització dels comptes anuals i de l’activitat d’aquesta entitat referents a l’exercici 2017. El ponent d’aquest informe és el síndic Jordi Pons i Novell, titular dels departaments d’educació i cultura en el Ple de la Sindicatura.

L’informe 14/2019 forma part dels treballs de fiscalització de la Sindicatura sobre el sector públic local català, en aquest cas sobre el Consell Comarcal d’Osona i els consorcis dependents. L’informe és un treball de control financer i de compliment de la legalitat, especialment en els àmbits de la contractació, de les subvencions i de les despeses de personal. El ponent és el síndic Miquel Salazar, qui en el Ple de la Sindicatura té atribuïda la fiscalització del sector públic supramunicipal i dels departaments del sector productiu de la Generalitat.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 4/2020

Patronat de la Muntanya de Montserrat. Exercici 2017

Informe 3/2020

Empreses públiques, consorcis, fundacions i entitats autònomes no administratives de la Generalitat de Catalunya. Anàlisi dels comptes, exercici 2017

Informe 2/2020

Institució de les Lletres Catalanes. Exercici 2018

Informe 1/2020

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua. Exercici 2017

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017