La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica dos nous informes, sobre l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari i sobre el Consell Comarcal d'OsonaBarcelona, 9 d’octubre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat dos nous informes de fiscalització, sobre l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i sobre el Consell Comarcal d’Osona i els consorcis dependents.

L’informe 13/2019 és un treball de fiscalització d’AQU Catalunya, l’agència encarregada de vetllar per la qualitat de l’educació superior a Catalunya. Es tracta d’una fiscalització dels comptes anuals i de l’activitat d’aquesta entitat referents a l’exercici 2017. El ponent d’aquest informe és el síndic Jordi Pons i Novell, titular dels departaments d’educació i cultura en el Ple de la Sindicatura.

L’informe 14/2019 forma part dels treballs de fiscalització de la Sindicatura sobre el sector públic local català, en aquest cas sobre el Consell Comarcal d’Osona i els consorcis dependents. L’informe és un treball de control financer i de compliment de la legalitat, especialment en els àmbits de la contractació, de les subvencions i de les despeses de personal. El ponent és el síndic Miquel Salazar, qui en el Ple de la Sindicatura té atribuïda la fiscalització del sector públic supramunicipal i dels departaments del sector productiu de la Generalitat.


 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 23/2019

Consorci de Castelldefels Agents de Salut. Exercici 2017

Informe 22/2019

Fundació Institut Català d'Investigació Química. Exercici 2017

Informe 21/2019

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Exercici 2016

Informe 20/2019

Universitat Autònoma de Barcelona. Entitats participades, exercici 2017

Informe 19/2019

Eleccions al Consell General d'Aran de l'any 2019