La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, institució creada a l'empara de l'Estatut d'autonomia del 1979 i òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. La definició de les funcions de la Sindicatura, recollida en l'Estatut d'autonomia vigent, posa l'accent en els trets essencials d'aquesta institució: és un òrgan de control perquè la seva funció és fiscalitzar la gestió econòmica i financera de les entitats públiques, verificar el respecte de la legalitat i avaluar l'eficiència i l'eficàcia de les seves operacions; du a terme el control extern, perquè actua amb independència dels governs i, tot i tenir dependència orgànica del Parlament, té plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària; i el seu àmbit competencial abasta tot el sector públic de Catalunya, és a dir, l'Administració de la Generalitat, l'Administració local i tots els ens que en depenen.

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

La Sindicatura publica els informes sobre la divisió de Turisme i Muntanya de FGC i sobre el Consell Comarcal del Baix EbreBarcelona, 30 d’octubre de 2019

La Sindicatura de Comptes ha publicat dos nous informes de fiscalització, sobre Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Turisme i Muntanya, i sobre el Consell Comarcal del Baix Ebre, ambdós relatius a l’exercici 2016.

L’informe 15/2019 és un treball de fiscalització limitada financera i de compliment de legalitat de l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat, en l’àmbit d’actuació de Turisme i Muntanya, la divisió de FGC que gestiona les activitats de turisme i oci de Montserrat, Vall de Núria i les estacions d’esquí d’Esport, Port Ainé, la Molina i Vallter. La fiscalització ha tingut per objecte l’anàlisi de les diferents línies de negoci de les divisions esmentades des de les vessants financera i de legalitat i també de certs aspectes de la seva gestió.

L’informe 16/2019 forma part dels treballs de fiscalització de la Sindicatura sobre el sector públic local català, en aquest cas sobre el Consell Comarcal del Baix Ebre. La fiscalització inclou la revisió de la liquidació del pressupost i del compliment de la legalitat aplicable en els àmbits comptable, pressupostari, de les retribucions del personal i de la contractació administrativa, corresponents a l’exercici 2016.

El ponent dels dos informes és el síndic Miquel Salazar, qui en el Ple de la Sindicatura té atribuïda la fiscalització del departaments del sector productiu de la Generalitat i de les entitats del sector públic local supramunicipal.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 16/2019

Consell Comarcal del Baix Ebre. Exercici 2016

Informe 15/2019

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Turisme i Muntanya, exercici 2016

Informe 14/2019

Consell Comarcal d'Osona i consorcis dependents. Exercici 2016

Informe 13/2019

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Exercici 2017

Informe 12/2019

Gestió de Serveis Sanitaris. Exercici 2016